Huisregels

Consult
• De duur van een consult is drie kwartier.
• Een afspraak die minder dan 24 uur van tevoren wordt afgezegd, wordt in rekening gebracht. Dit geldt ook bij ziekte of andere onvoorziene omstandigheden. De rekening bedraagt standaard 48,50 euro.
• Voor niet verzekerde zorg geldt een tarief van €105.25 per consult (NZA tarief). U ontvangt hiervoor een nota die u niet kunt declareren bij uw zorgverzekering. 


Richtlijnen
• Wij werken volgens de richtlijnen van de beroepsvereniging LVVP en NIP
• Wij zijn gehouden aan de WGBO, de Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst en de Wet op de Beroepen Individuele Gezondheidszorg (BIG-wet).

Privacy en Geheimhouding persoonlijke gegevens 

• Cliëntengegevens mogen niet aan derden worden doorgegeven, tenzij hiervoor door betrokken cliënt toestemming gegeven is.
• Uw dossier kan na beëindiging van de behandeling op uw verzoek worden vernietigd.
In het kader van kwaliteitsbewaking wordt soms een cliënt intercollegiaal besproken; dit gebeurt anoniem en zonder mogelijkheid tot herkenning van deze cliënt door de betrokken collega’s.

Klachtenprocedure
Wanneer u niet tevreden bent over uw behandeling, of over de gang van zaken binnen de praktijk, dan kunt u een klacht indienen. Bart is lid van de LVVP en Tineke van het NIP. Via onderstaande links naar de websites van de beroepsverenigingen LVVP en NIP kunt u zien hoe u hierbij te werk kunt gaan: https://www.lvvp.info/voor-clienten/hoe-te-handelen-bijklachten-over-de-behandelaar     of      https://www.psynip.nl/het-nip/clienteninformatie/als-ontevreden-psycholoog/.
De beroepsaansprakelijkheid van de psychologen werkzaam bij ´Artois Psychologen’ uit hoofde van de overeenkomst van de opdracht, is beperkt tot de bedragen die, in het voorkomende geval, onder onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor uitkering in aanmerking komen.